Harjoitustyöprojektit

Harjoitustyöt ovat tehokas ja konkreettista hyötyä tarjoava keino yhdistää yrityksiä, yliopistoja ja opiskelijoita. Yritykselle tehtävä harjoitustyö voi ratkaista erikokoisia haasteita ja samalla opiskelijat saavat arvokasta kokemusta omaan alaan liittyvistä työtehtävistä. On huomattava, että harjoitustyöt ensisijaisesti liittyvät opintoihin eikä niitä voi sen takia verrata ammattilaisen tekemään konsulttityöhön.

Harjoitustyöt ovat kursseille kuuluvia oppimistehtäviä. Niiden avulla opiskelija harjoittelee kurssilla opiskeltavan asian soveltamista käytäntöön. Harjoitustöiksi sopivat erityisen hyvin pienehköt ja selvärajaiset tehtävät kuten erilaiset analyysit ja kartoitukset sekä pienemmät ideointi- ja kehitystehtävät, jotka ovat helposti ohjeistettavissa opiskelijoille. Tuotantotalouden opintojen laajuuden ansiosta kurssien harjoitustöiden aiheet voivat olla hyvinkin eri osa-alueilta, kunhan aihe liittyy olennaisesti kurssin opetussisältöön. Harjoitustöiden lisäksi yritys voi tarjota kurssille pienempiä harjoitus- ja ongelmanratkaisutehtäviä tai pitää kurssilla esimerkiksi pienimuotoisen workshopin, jossa opiskelijat ratkaisevat esimerkiksi konkreettista case-tehtävää.

Lähes jokaisella tuotantotalouden kurssilla opiskelijat tekevät harjoitustyön yksin tai ryhmässä. Harjoitustyö muodostaa yleensä tietyn prosenttiosuuden kurssin pisteistä ja arvosanasta. Usein harjoitustyön tekoprosessiin kuuluu myös kurssin lopussa järjestettävä seminaari, jossa opiskelijat esittelevät johtopäätöksiään sekä arvioivat toistensa töitä. Yrityksen läsnäolo seminaaritilaisuuksissa on toivottavaa, jotta opiskelijat saavat palautetta työstään myös yrityksen suunnalta. Kurssien vastuuopettajat keskustelevat mielellään harjoitustyöaiheista ja toteutusmuodoista yrityksen kanssa. Uusin silmin aihetta katsovat opiskelijat voivat parhaimmillaan löytää tuoreita ratkaisuvaihtoehtoja organisaation tuttujen mallien vaihtoehdoiksi.

Harjoitustöiden hyödyt yritykselle:

 • Tekijää odottava työ saadaan tehtyä opiskelijan tai opiskelijaryhmän avulla.
 • Harjoitustyöt ja tehtävät ovat yritykselle ilmaisia.
 • Opiskelijat voivat löytää uusia ratkaisuja vanhojen toimintatapojen tilalle.
 • Harjoitustöitä sekä harjoitustehtäviä teettämällä yritys voi tutustua potentiaalisiin tulevaisuuden työntekijöihin.

Mitä yrityksen tulee huomioida?

 • Töiden laajuus vaihtelee kurssin mukaan. Tavanomainen työmäärä on noin 50–100 tuntia opiskelijaa kohden. Koska harjoitustyöt tehdään usein ryhmätöinä, kertautuu työpanos yrityksen näkökulmasta.
 • Harjoitustyön tai -tehtävän teettäminen ajoittuu aina opetuksen aikataulujen mukaisesti.
 • Kurssien vastuuopettajat ottavat vastaan mielellään harjoitustyöaihe-ehdotuksia yrityksiltä. Päätös aiheen soveltuvuudesta ja laajuudesta tekee aina kurssin opettaja.
 • Harjoitustyöt ja -tehtävät ovat aina yrityksille ilmaisia.

Kurssit, joille harjoitustöitä tehdään

LUT-Yliopistossa tuotantotalouden keskeisiä opintosisältöjä ovat toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen, data-analytiikka, digitaaliset palvelut sekä innovaatio- ja teknologiajohtaminen. Alla on listattu esimerkkejä kursseista ja aihepiireistä, joissa on mahdollisuus harjoitustyöhön tai muuhun pienempään tehtävään yhteistyössä yritysten kanssa. Tuotantotalouden opintojen laajuuden ansiosta yritys voi tarjota aihetta harjoitustyölle tai -tehtävälle hyvinkin eri aiheista. Kurssin vastuuhenkilöihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä ja ehdottaa aihetta tehtävänannolle tai keskustella eri aihevaihtoehdoista.

Kustannusjohtaminen

Tutkimusprojektin tekeminen

Kurssin seminaarityössä harjoitellaan tutkimusprojektin suunnittelua, tekemistä ja sen dokumentointia. Seminaarityö on mahdollista yhdistää tulevaan diplomityöprojektiin tai se voi olla oma kokonaisuutensa. Työn aiheeksi sopivat ajankohtaiset teemat kustannusjohtamisen, data-analytiikan sekä digitaalisten palvelujen tutkimusalueelta. Seminaarityö on henkilökohtainen ja se raportoidaan englanniksi. Työ suunnitellaan vuoden lopussa ja itse tutkimus tehdään tammi-helmikuun aikana.

Olisiko teillä projekti vailla tutkijaa? Ota yhteyttä: Tutkijatohtori Miia Pirttilä.

Toimitusketjun johtaminen

Toimitusketjun kehittämisprojekti

Kurssin harjoitustyö on toimitusketjun kehittämisprojekti. Se on johtamiseen liittyvä toimeksianto, jonka tarkoituksena on johdattaa opiskelija diplomityöprojektin työtapaan ja työympäristöön, jotta varsinainen diplomityö käynnistyy sujuvammin. Tavoitteena on, että opiskelija pääsisi soveltamaan yliopistossa oppimaansa. Aihepiiri voikin löytyä myös toimitusketjun johtamisen ydinalueen ulkokehältä, esimerkiksi opiskelijan opiskelemien sivuaineiden alueelta. Tyypillisimmin harjoitustyön toimeksiannoissa analysoidaan ja kehitetään tuotannon, varastojen, hankintojen tai yleensä prosessien toimintaa, järjestelmiä, mittausta jne. Työ tehdään yksilötyönä. Työn suositeltu kokonaiskesto on 2–3 kuukautta. Kun kohteena on laajempi kokonaisuus, voi työn teettää esiselvityksenä diplomityölle. Kehittämisprojektin aikataulutus on joustava, sen voi aloittaa milloin tahansa ja edetä opiskelijan sekä yrityksen aikataulujen mukaan.

Haluatko tuoreimmat näkemykset toimitusketjusi kehittämiseen? Ota yhteyttä: Tutkijaopettaja Petri Niemi.

Data-analytiikka

Talousanalytiikka

Harjoitustyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat analytiikkaan ja sen työkaluihin, erityisesti PowerBI, sekä tulosten visualisointiin ja raportointiin. Harjoitustyön aihe voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Työ tehdään 3–4 hengen ryhmissä ja sen aikataulu on lokakuun alusta marraskuun loppuun.

Tuloksia on, mutta ne ovat sekasotku? Ota yhteyttä: Tutkijatohtori Antti Ylä-Kujala.

Mallinnus ja analytiikka controllerin työkaluina

Kurssilla tehdään tilastollista analyysia laajoista dataseteistä, esimerkiksi hyödyntäen yritysten varasto-, myynti- ja prosessidataa. Opiskelijat tekevät kolme erillistä harjoitustyötä ryhmissä. Jokaisessa on lähtödatana sama yritysaineisto. Analyysin työkaluina toimivat SAS JPM, SAS CPM sekä Excel. Harjoitustyön ajankohta on tammikuun puolestavälistä huhtikuun loppuun. Seminaaritilaisuus järjestetään huhtikuun lopulla.

Tarvitsetko apua laajan datasetin läpikäyntiin ja analysointiin? Tutkijatohtori Antti Ylä-Kujala

Digitaaliset liiketoimintaprosessit

Kurssilla käsitellään ohjelmistorobotiikkaa UIPath-ohjelmiston avulla. Harjoitustyössä opitaan mallintamaan liiketoiminta- ja talousprosesseja sekä tunnistamaan niiden kehittämiskohteita ja automatisoinnin mahdollisuuksia. Työssä rakennetaan UIPathin avulla robotti, joka ratkaisee annetun tehtävän tietyssä ohjelmistoympäristössä. Harjoitustyö tehdään neljän hengen ryhmissä ja tehtävänanto luodaan yhdessä yrityksen kanssa. Työn avulla yritys voi etsiä teknisiä ja luovia toteutusratkaisuja. Harjoitustyön ajankohta on tammikuun puolestavälistä huhtikuun loppuun saakka.

Tarvetta automatisaatiolla? Anna me autamme! Yhteyshenkilö: Yliopisto-opettaja Leena Tynninen.

Innovaatio- ja teknologiajohtaminen

Open Innovation

Harjoitustyö on yrityksen aidon liiketoiminta- tai teknologiahaasteen ratkaisu. Työlle sopivia aiheita ovat esimerkiksi uuden liiketoimintamallin luominen, yrityksen innovaatioprosessin kehittäminen, yrityksen digitaalisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen, innovaatiostrategian ja –prosessien päivitys sekä ratkaisun etsiminen haastavaan strategiseen tai kilpailulliseen tilanteeseen. Harjoitustyö tehdään neljän hengen ryhmissä tammikuun lopusta huhtikuuhun saakka. Työ raportoidaan englanniksi.

Onko teillä haaste, joka etsii ratkaisijaa? Yhteyshenkilö: Tutkijatohtori Antero Kutvonen

Strategic Technology and Innovation Management

Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet suunnitella, analysoida ja kehittää innovaatiostrategioita sekä soveltaa erilaisia työkaluja ja kehyksiä teknologiajohtamiseen. Harjoitustyölle sopivia aiheita ovat esimerkiksi innovaatio- ja teknologiastrategian kehittäminen, innovaatiot ydinliiketoimintaprosessina sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luominen sekä kaupallistaminen. Harjoitustyötä tehdään lokakuun alusta joulukuun alkuun 3–4 hengen ryhmissä ja sen raportointikieli on englanti.

Boostia liiketoimintaan innovaatioiden kautta? Ota yhteyttä! Yhteyshenkilö: Professori Ville Ojanen

Yrityksen riskienhallinnan johtaminen

Riskienhallinta-kurssiin kuuluu harjoitustyö, joka tehdään 3-4 opiskelijan ryhmissä kevätlukukaudella maalis-huhtikuussa. Työstä palautetaan kirjallinen loppuraportti, joka on tiivis riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma yritykselle. Aihe rajataan tarkasti ja keskitytään johonkin riskilajiin kuten henkilöriskit, omaisuusriskit, vastuu- ja keskeytysriskit, tietoriskit, liiketoimintariskit jne. Esimerkiksi työssä voidaan valita näkökulmaksi omaisuusriskit, ja rajautua tarkemmin kuljetusriskikartoitukseen sekä kuljetusriskien hallintasuunnitelman laadintaan.

Työn lähtökohtana ovat riskienhallintaprosessin päävaiheet: riskien tunnistaminen, arviointi (todennäköisyys ja vakavuus) ja hallintasuunnitelman (riskien kontrollointi ja rahoitus) tekeminen. Työssä hyödynnettäviä riskianalyysimenetelmiä voivat olla esimerkiksi riskikartta, riskitaulukko, tarkistuslista, riskimatriisi, bowtie-analyysi tai haavoittuvuusanalyysi.

Riskit hallintaan? Ota yhteyttä:
Dosentti Kalle Elfvengren

Digitaalisten palveluprosessien kehittäminen

Teollinen internet ja tuotantotalouden sovellukset

Kurssin harjoitustyön tavoitteena on kuvata ja kehittää IoT-ratkaisu rajattuun ongelmatilanteeseen tai sovelluskohteeseen. Sovellusalueena voi olla monenlaisia toimintaympäristöjä, esimerkiksi teolliset palvelut, kuten tuotannon etäohjaus) julkiset palvelut, kuten liikenteen ohjaus, sote-palvelut, kuten iäkkäiden itsenäistä asumista tukeva teknologia. Harjoitustyö tehdään ryhmässä ja se käynnistyy syyskuun alussa ja päättyy joulukuun alussa.

Hyödyt irti teollisesta internetistä, ota yhteyttä! Yhteyshenkilö: Tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi

Palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja hankinta

Harjoitustyössä opiskelijat perehtyvät palvelukokonaisuuksien johtamiseen niiden suunnitteluprosessien ja hankintaprosessien näkökulmista. Työssä hyödynnetään aitoja tai aidon kaltaisia julkisia tarjouspyyntöaineistoja ja suunnitellaan vaatimusten perusteella ehdotus palveluratkaisuksi. Kehitettävien ratkaisujen painopiste on tarjouspyyntöaineistoissa kuvattuihin liiketoiminnallisiin, palvelullisiin ja teknologisiin vaatimuksiin vastaamisessa. Kurssilla on hyödynnetty aiemmin aitoja julkisia tarjouspyyntöaineistoja mm. koti- ja etähoidon palvelu- ja teknologiaratkaisujen alueella. Harjoitustyön ajankohta on tammikuun puolestavälistä huhtikuun loppuun ja se toteutetaan ryhmätyönä.

Paremmat palveluprosessit, parempi tulos! Ota yhteyttä. Yhteyshenkilö: Tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi

Yrittäjyys

Omistajaohjaus, yrittäjyys ja yrityksen uudistuminen

Kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tarkastella joko yrityksen strategista uudistumista ja sitä, mitä se edellyttää esimerkiksi hallituksen kehittämisen näkökulmasta tai yrityksen omistajaohjauskokonaisuuden ja hallituksen toimintaa sekä sen kehittymistarpeita yrityksen toiminnan kontekstissa. Kurssin ajankohta on tammikuun puolestavälistä helmikuun loppuun.

Uuden edessä? Anna me autamme. Yhteyshenkilö: Tutkijatohtori Tuuli Ikäheimonen

Business start-ups and spin-offs

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan liiketoiminnan luomiseen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja prosesseihin. Harjoitustyön tavoitteena on uuden liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvien prosessien realistinen muodostaminen. Harjoitustyön aihealueita ovat liikeidean ja -konseptin sekä kilpailuedun määrittely, toimiala-, markkina- ja kilpailija-analyysit, markkinoille tulostrategiat, operationaalinen suunnitelma sekä rahoitussuunnitelma realistisilla laskemilla. Harjoitustyön ajankohta on tammikuun puolestavälistä helmikuun loppuun.

Start-up, joka kaipaa suuntaviivoja? Ota yhteyttä. Yhteyshenkilö: Tutkijatohtori Noora Heino

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoa:

 • Petra Pekkanen

 • TkT, tutkijaopettaja
 • Tuotantotalouden koulutusohjelman vastaava
 • petra.pekkanen@lut.fi
 • 050 322 6301